Menu
K
P

 

СРЕЩАТА НА ДВАМА ВЕЛИКИ СВЕТЦИ

Св. Ефрем, който живеел в пустинята в строг монашески подвиг, много слушал за св. Василий и пожелал да узнае, какво представлява в духовно отношение този прехвален иерарх. Затова той започнал усърдно да се моли на Бог да му открие, какъв е Василий.

И ето, веднъж на молитва той видял чудно видение – огнен стълб се издигал високо нагоре, тъй че горната му част достигала до небето. И чул глас свише:

-Ефреме, Ефреме, както виждаш огнения стълб, такъв е Василий Велики.

Св. Ефрем веднага решил да отиде в гр. Кесария и лично да види великия Божий угодник Василий. Понеже св. Ефрем говорил само на сирски език и не разбирал гръцки, на който говорел св. Василий, та той си взел преводач и се отправил на далечен път.

На самия ден Богоявление той стигнал до Кесария, запътил се направо към църквата и влязъл в нея. Никой тук не го познавал. Св. Василий през това време служел, облечен в разкошни светли одежди и обкръжен от множество духовници, също блестящо облечени. Съблазнил се св. Ефрем от това великолепие, обърнал се към преводача и му рекъл:

-Мисля, че напразно толкова път бихме, брате; защото този, който е в такъв висок чин и се радва на толкова почести от страна на човеците, не може да бъде такъв, какъвто го видях.

И застанал св. Ефрем в едно ъгълче на скрито място в църквата, па почнал да си мисли: Ние при толкова лишения, труд и зной никакъв успех не сме постигнали, а този как може да бъде огнен стълб, като е обкръжен с толкова слава и почести? Чудно!...

Докато той размишлявал така, св. Василий чрез Светия Дух узнал за него и пратил при него архидякона си, като му рекъл:

Иди към западните врата и в ъгъла ще намериш да стой един монах, малък на ръст с рядка брада и до него един друг, който го придружава. Кажи му: Ела и влез в олтара! Архиепископът те вика.

С голям труд архидяконът си пробил път между богомолците, намерил преподобни Ефрем и му рекъл:

-Ела и влез в олтара! Архиепископът те вика.

Св. Ефрем разбрал чрез преводача думите на архидякона и отвърнал:

-Имате грешка, брате! Ние сме странни човеци, непознати на архиепископа.

Архидяконът се върнал при владиката да му донесе отговора. През това време св. Василий четял от свещените книги пред народа. Преподобний Ефрем видял, че огнен език говорел чрез устата на св. Василий и се почудил. А св. Василий повторно поръчал на архидякона:

-Иди и кажи на този странен монах: Господине Ефреме, ела и влез в св. олтар! Архиепископът те вика.

Архидяконът повторно отишъл и рекъл, както му било заповядано:

-Господине Ефреме, вика те архиепископът да влезеш в св. олтар.

Преподобни Ефрем се удивил, като чул името си, прославил Бога, поклонил се и рекъл:

-Наистина, велик е Василий! Наистина е огнен стълб! Наистина Светият Дух говори чрез неговата уста! – Па се обърнал към архидякона с молба да съобщи на архиепископа, че след отпуст църква той искал на особено място да се види с него, да му се поклони и да го поздрави.

Като свършила божествената служба, влязъл св. Василий в съдохранителницата, повикал св. Ефрем, поздравил го в Господа и му рекъл:

-Добре си дошъл, отче, ти, който си умножил Христовите ученици в пустинята и си изгонил от там бесовете с Божията сила. Защо си подел толкова труд, отче, да дойдеш от пустинята, за да видиш един грешен човек? Дано те възнагради Господ за твоя труд!

В отговор св. Ефрем казал чрез преводача всичко онова, което било на сърцето му и заедно със спътника си се причастил със светите тайни от ръцете на св. Василий.

През време на обяда св. Ефрем казал на св. Василий:

-Владико светий! Ще те помоля за едно добро, но ти не ми отказвай!

-Кажи, какво ти е потребно! – отвърнал св. Василий. Аз съм ти много задължен за твоя труд; ти си извървял толкова много път заради мене.

-Знам , владико, продължил св. Ефрем, че всичко, за което се помолиш, Бог ти дава. Аз искам да помолиш Неговата благост да ми даде да проговоря на гръцки език.

Просбата ти надвишава моята сила, забелязал св. Василий. Но понеже с вяра просиш то нека идем, честний отче и наставниче на постинниците, в храма и там да се помолим на Господа. Той е властен да изпълни твоята молба. Защото е писано: „Той изпълня желанието на тия, които му се боят, чува техните вопли и ги спасява” (Пс.144:19).

Дълго те се молили. Като свършили молитвата и станали, св. Василий попитал:

-Защо не приемеш, отче Ефреме, свещеническо посвещение, бидейки достоен?

А св. Ефрем отговорил чрез преводача:

-Понеже съм грешен, владико!

-О, аз да имах твоите грехове, възкликнал св. Василий и продължил: Да се поклоним!

И като лежали на земята, св. Василий възложил ръката си на главата на преподобни Ефрем и прочел молитвата за дяконското посвещение.

-Възгласи да станем вече от земята! – рекъл на преподобния.

Изведнъж св. Ефрем с Божия помощ извикал на гръцки език:

-Спаси, помилвай, въздигни и запази ни, Боже, с Твоята благодат!

Всички се удивили от станалото чудо и прославили всемогъщия Бог, Който изпълнява молбите на боящите се от Него. Тъй св. Ефрем проговорил на гръцки.

Три дена прекарал преподобний Ефрем при св. Василий в непрестанно духовно веселие. Архиепископът ръкоположил Ефрем в свещенически сан, а преводача му – в дяконски и ги отпуснал с мир.

 

Архимандрит Серафим, Сп. Християнка, 1948 г.

2016 pastir.bg

Разрешава се препечатване след коректно посочване името на сайта