Menu
K
P

 

ШЕСТА НЕДЕЛЯ СЛЕД ПЕТДЕСЕТНИЦА Публикувано от Пастир на 28.7.2019
Начало >>

Вече две хилядолетия църковните проповедници черпят вдъхновено от Божието Писание душеполезни слова за полза на всички нас, които, като добри християни, да слушаме с наслада, тишина и голямо внимание. През целия богослужебен кръг Православната църква предлага на вниманието на своите чеда подбрани евангелски текстове, които да се прочитат в неделни и празнични дни. Така важни събития и дела през земния живот на Спасителя,  остават трайни и свежи в паметта ни.  

С такъв предмет на актуалност е и днес четеният евангелски разказ, с чийто въпрос е съотнесен и отговорът на станалото тогава чудо: Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? (Мат. 9:2)

Погледнато исторически, в евангелските текстове са споменати двама разслабени. Единият е изцереният в съботен ден, в къпалнята при Овчите порти на Йерусалим, (вж. Иоан. 5:1­-15), а другият е този, когото четирима души спуснали през покрива на един дом в град Капернаум, където в този момент Иисус проповядвал. 

На първия болен, след като го изцерил, Христос казал: Ето, ти оздравя; недей греши вече (Иоан. 5:14), а на капернаумския разслабен рекъл: Чедо, прощават ти се греховете. При всички случаи Христос е щял да излекува телесните недъзи на страдалеца, но Иисус пожелал първо да похвали вярата на разслабения и онези, които го носели при Него. Затова, както хананейката повярвала и дъщеря ѝ получила изцеление и, както римският стотник повярвал и слугата му се излекувал, така и тези, които спуснали болния през покрива на носилка в нозете Христови, повярвали и парализираният оздравял.

Христос първо му простил греховете и когато изцерил разслабения, го нарекъл чедо заради вярата му; защото, където има покаяние, там е и осиновението Божие. Така че, за да се наречем и ние чеда Божии, нужно е първом да измием греховете си с покаяние.

Че да прощава грехове може само Бог е ясно, но книжниците си помислили за Христа, че богохулства, като рекъл на разслабения: Прощават ти се греховете. Те не искали да приемат Иисуса за Син Божий, но при все това, Христос пак пожелал да им покаже Божеството Си, като им открил помислите на сърцата пред всички (Само Ти познаваш сърцата - 3 Цар. 8:39).

За човешкото възприятие е по-трудно да стане видимо изцеление на човек, отколкото невидимото излекуване на неговата душа, и затова Иисус, знаейки всичко това, се обърнал към законоучителите израилеви казвайки: Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син Човеческий има власт на земята да прощава грехове (казва на разслабения): тебе казвам: стани, вземи си одъра и върви у дома си. И разслабеният веднага станал, взел си одъра пред всички и си отишъл.

Да, боголюбезни читателю. Греховете се прощават на земята! Днес разказаното чудо, като и всички останали чудеса, сторени от Христа, са единствено въпрос на божествената Му доброта и милост. Милост, която дава възможност да се каем, да бъдем помилвани и да се трудим за очистване от греховете си, докато сме още тук на земята, защото като си отидем от тук, там няма да има покаяние. Прощавайки греховете на болния заради вярата му, Христос и го изцерил, с което показва, че като лекува душевните ни немощи, не само ни освобождава от греховете ни, но и ни дава сила да изпълняваме и наредбите Му. Омайните изкушения на света винаги преследват и гонят поклонението на Истинния Бог чрез парите, властта и насладите на земния живот. Вероятността за т.н. безплатна гощавка е малка, но относно човешките дела е ясно и сигурно, че всеки получава справедлива отплата от Бога.

По такъв начин мислила още в Стария Завет и целомъдрената Сусана (вж. Дан. гл. 13, 14). Тя знаела, че Бог вижда и чува всичко. Затова, когато била заплашена от двама похотливи израилеви съдии-старци, че ще я убият с камъни, ако не прелюбодейства с тях, тя не се съгласила, а си казала: Ако съгреша, Бог ще види и ще ме изпрати на вечна мъка, а ако не съгреша, ще ме предадат на съд и ще ме убият с камъни като блудница според закона. И казала си тя: По-добре да ме убият безгрешна, отколкото да съгреша пред Бога, Който вижда всичко и въздава всекиму според делата. Сусана предпочела вечния живот и се опазила от греха. Но броени минути преди да бъде убита, Бог чрез мъдростта на пророк Даниил я избавил от смъртта. Пред цялото събрание на народа пророкът изобличил нечестието на двамата израилеви съдии, които моментално получили наказанието си, като били убити с камъни.

Болестите и страданията са плодове, произрасли от първородния грях. Телесните немощи разкриват на човека цялата нищета и призрачност на материалното достижение.  

Разслабеността е страховит резултат от греха, но по-страшна от телесната разслабеност е духовната. Не е задължително разслабеността на духа да се поражда винаги от тежки престъпления. Не, духът се разслабва и от ежедневни, повтарящи се и почти незабележими грехове, които опустошават душите ни. От днешния  евангелски разказ узнаваме, че Бог знае и тайните ни помисли, затова нека да се стараем да не мъдруваме, мислейки лошо, за да можем волево, с помощта на силата Божия да живеем с добри и чисти мисли.

А® 

Изображение: Giovanni Battista Tiepolo

Обратно

2016 pastir.bg